REGULAMIN 2019

Regulamin 2019

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego
Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2019

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2019 zwanego dalej Konkursem.
 2. Konkurs odbywać się będzie w terminie 23 – 27 października 2019 r. w Warszawie.
 3. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Warsaw Wind Music z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31, posiadające NIP 7010831166, REGON 380707133, KRS: 0000737846, zwane dalej Organizatorem.

§ 2

 1. Konkurs adresowany jest do dyrygentów wszystkich narodowości, bez ograniczeń wiekowych.
 2. Warunkiem zakwalifikowania do Konkursu jest:
   1. Zarejestrowanie się (w terminie do 6 września 20 września 2019 r.) za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie internetowej wwecc.warsawwindmusic.pl, które powinno zawierać następujące dane:
    • imię i nazwisko uczestnika,
    • kraj i miasto pochodzenia,
    • data urodzenia,
    • e-mail i telefon kontaktowy,
    • krótki życiorys artystyczny (do 900 znaków),
    • zdjęcie uczestnika.
   2. Wpłata wpisowego na konto Stowarzyszenia Warsaw Wind Music opłaty rejestracyjnej w wysokości 200 Euro (w terminie do 6 września 20 września 2019 r.):
    Stowarzyszenie Warsaw Wind Music
    ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
    IBAN: PL 60 1750 0012 0000 0000 4079 3828
    Tytułem: WWECC 2019 – imię i nazwisko uczestnika
 1. Wysłanie zgłoszenia przez kandydata jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Zgłoszenia niekompletne, a także nie spełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane.
 3. Lista uczestników zakwalifikowanych do Konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości do 9 września 27 września 2019 r. za pośrednictwem strony internetowej Konkursu (wwecc.warsawwindmusic.pl).

§ 3

 1. Przesłuchania Konkursu Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2019 będą odbywać się publicznie i składać się z trzech etapów:
  • Etap I – w dniach 23 – 24 października 2019 r.
  • Etap II – w dniach 25 – 26 października 2019 r.
  • Etap III – w dniach 27 października 2019 r.
 2. Gala finałowa oraz koncert laureatów Konkursu odbędzie się 27 października 2019 r.
 3. Do I etapu dopuszczeni zostaną wszyscy zakwalifikowani uczestnicy, do II etapu – 20  uczestników, a do III etapu – 6 finalistów.
 4. Od pierwszego etapu Konkursu do finału uczestnicy występować będą w kolejności alfabetycznej.
 5. W przypadku zdarzeń losowych (takich, jak np. opóźnienia komunikacyjne uniemożliwiające dotarcie na czas) uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o zaistniałych okolicznościach i może uzyskać zgodę na przesunięcie swego występu poza obowiązującą kolejność, na koniec przesłuchań danego etapu.
 6. Koszty podróży oraz pobytu pokrywają uczestnicy.
 7. Stowarzyszenie nie pośredniczy w uzyskaniu wizy, jednak na życzenie poszczególnych uczestników wyda oraz wyśle zaświadczenie o zakwalifikowaniu się do Konkursu.

§ 4

 1. Uczestnicy Konkursu dyrygować będą:
  • w I etapie – dwoma fortepianami
  • w II etapie – Orkiestrą Youth Warsaw Wind Orchestra
  • w III etapie – Orkiestrą Reprezentacyjną Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • podczas koncertu galowego – Orkiestrą Reprezentacyjną Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 2. Organizator zapewnia materiały nutowe (partytury) dla uczestników Konkursu do kompozycji Tomasza Dudzińskiego oraz Artura Słotwińskiego poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Konkursu. Pozostałe materiały nutowe zostaną zapewnione w formie linków internetowych umieszczonych na stronie internetowej Konkursu.
 3. Uczestnicy Konkursu mogą korzystać z własnych partytur.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestnika Konkursu korzystającego z własnych materiałów nutowych.
 5. Przebieg etapów i repertuar Konkursu:

Etap I

  • Termin przesłuchań: 23 – 24 października 2019 r.
  • Miejsce przesłuchań: Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 4 im. Karola Kurpińskiego, ul. Wiktorska 73, Warszawa;
  • Czas przesłuchań: 10 minut dla każdego uczestnika;
  • Zespół: dwa fortepiany;
  • Program:
   • Igor Strawiński – Dance Sacrale z baletu Święto wiosny,
   • Stanisław Moniuszko – Uwertura koncertowa Bajka.

Etap II

  • Termin przesłuchań: 25 – 26 października 2019 r.
  • Miejsce przesłuchań: Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, ul. Kajakowa 12B, Warszawa;
  • Czas przesłuchań: 20 minut dla każdego uczestnika;
  • Zespół: Youth Warsaw Wind Orchestra;
  • Program:
   • Antonin Dvorak – Serenada d-moll na instrumenty dęte, op. 44,
   • Tomasz Dudziński – Wariacje filmowe na temat arii Szumią jodły na gór szczycie Stanisława Moniuszki.

Etap III

  • Termin przesłuchań: 27 października 2019 r.
  • Miejsce przesłuchań: Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, ul. Kajakowa 12B, Warszawa;
  • Czas przesłuchań: 30 minut dla każdego uczestnika;
  • Zespół: Orkiestra Reprezentacyjna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
  • Program:
   • Gustav Holst – Druga suita F-dur na orkiestrę wojskową,
   • Artur Słotwiński – Uwertura rok 1918 na orkiestrę dętą.

Koncert Galowy

  • Termin: 27 października 2019 r.
  • Miejsce: Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, ul. Kajakowa 12B, Warszawa;
  • Zespół: Orkiestra Reprezentacyjna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
  • Program:
   • Tomasz Dudziński – Wariacje filmowe na temat arii Szumią jodły na gór szczycie Stanisława Moniuszki (zdobywca III miejsca),
   • Gustav Holst – Druga suita F-dur na orkiestrę wojskową (zdobywca II miejsca),
   • Artur Słotwiński – Uwertura rok 1918 na orkiestrę dętą (zdobywca I miejsca).
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian z harmonogramie przebiegu Konkursu oraz do odwołania Konkursu w przypadku niedostatecznej liczby zgłoszonych uczestników. Uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani do dnia 23 września 2019 r. W przypadku odwołania Konkursu, opłata rejestracyjna zostanie zwrócona w całości uczestnikom Konkursu na rachunek bankowy z którego została dokonana jej płatność, do dnia 30 września 2019 r.

§ 5

  1. Jury Konkursu składać się będzie z wybitnych dyrygentów i kompozytorów polskich. Przewodniczącym Jury Konkursu jest prof. dr hab. Szymon Kawalla.
  2. Skład Jury będzie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Konkursu poprzez stronę internetową Konkursu.
  3. Wewnętrzny regulamin prac jury ustalony zostanie na pierwszym posiedzeniu jurorów przed rozpoczęciem przesłuchań.
  4. Obrady jury są tajne.
  5. Werdykty jury są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.

  § 6

  1. Uczestnikom Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody i wyróżnienia:
   • I miejsce: koncert z Orkiestrą Reprezentacyjną Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sezonie artystycznym 2019/2020,
   • II miejsce: koncert z Youth Warsaw Wind Orchestra w sezonie artystycznym 2019/2020,
   • III miejsce: koncert z Orkiestrą Dętą Wieniawa w sezonie artystycznym 2019/2020.
  1. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz statuetki, a każdy uczestnik poszczególnego etapu – dyplom uczestnictwa w Konkursie.
  2. Jury Konkursu może zmienić układ nagród i wyróżnień.
  3. Zdobywcom nagród przysługuje tytuł Laureata Konkursu Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2019.
  4. Poza nagrodami regulaminowymi, jury przyzna również ewentualne nagrody fundowane przez instytucje i osoby prywatne.
  5. Zgłoszenia nagród pozaregulaminowych przyjmuje i akceptuje koordynator Konkursu w uzgodnieniu z Organizatorem. Należy je zgłaszać do 20 października 2019 r.
  6. Ewentualne nagrody pieniężne zostaną wypłacone w walucie, w jakiej zostały zdeponowane, po potrąceniu należnego podatku.

  § 7

  1. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas Koncertu Galowego w dniu 27 października 2019 r.
  2. Wszyscy laureaci zobowiązani są wziąć nieodpłatnie udział w Koncercie Galowym 27 października 2019 r.
  3. Laureaci zobowiązani są do wykonania programu według ustaleń regulaminu.

  § 8

  1. Każdy uczestnik udziela Organizatorowi zgody na utrwalanie audiowizualne jego artystycznych wykonań oraz jego wizerunku, wypowiedzi i wywiadów udzielonych w trakcie Konkursu.
  2. Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie prawa do wykonań utworów zaprezentowanych w Konkursie oraz do wypowiedzi i wywiadów udzielonych przez uczestnika, a także udziela zgody Organizatorowi na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Konkursie.
  3. Uczestnik zezwala Organizatorowi na korzystanie z wykonań Konkursowych, wywiadów, wypowiedzi i wizerunku zarówno w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach, dokonywanie adaptacji, skrótów i przeróbek oraz tłumaczeń i oświadcza, że takie ich wykorzystanie nie będzie uważane za naruszające jego dobre imię.
  4. Uczestnik przenosi na Organizatora prawo do wyłącznego oraz nieograniczonego czasowo i terytorialnie zezwalania na wykonywania zależnych praw autorskich w stosunku do utworów, o których mowa w § 8 pkt 1 i 2. W szczególności zezwala na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów, w tym tłumaczeń na inne języki. Uczestnik zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował działań ograniczających to prawo w przyszłości.
  5. Przeniesienie praw autorskich i praw majątkowych, o których mowa w § 8 pkt 1 – 4 jest nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszystkie pola eksploatacji.
  6. Organizatorowi przysługuje prawo nieograniczonego rozporządzania prawami, o których mowa w § 8, w szczególności do przenoszenia ich na inne podmioty, zaś uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do wynagrodzenia.

  § 9

  1. Zgodnie z zapisami 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dn. 4 maja 2016 r., dalej RODO, Organizator informuje, że:
   1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Warsaw Wind Music, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.
   2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych uczestników, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@warsawwindmusic.pl.
   3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2019.
   4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e – mail, miejscowość i kraj pochodzenia, biografię, zdjęcie.
   5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
   6. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora.
   7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań Konkursu.
   8. Dane uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
   9. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   10. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   11. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  § 10

  1. We wszystkich sprawach związanych z przebiegiem Konkursu, a nie należących do kompetencji jury, ostateczne decyzje podejmuje koordynator Konkursu po uzgodnieniu z Organizatorem Konkursu.
  2. Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  4. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle Konkursu i niniejszego regulaminu rozstrzygnięte będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
  5. Udzielone przez Organizatora wyjaśnienia oraz ewentualne uzupełnienia lub zmiany w regulaminie Konkursu są obowiązujące dla wszystkich uczestników z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej Konkursu: www.wwecc.warsawwindmusic.pl.
Źródło fotografii:
131114-F-AV193-060.JPG by Staff Sgt. Wesley Farnsworth Released, public domain / fragment oryginału